תחנת מידע לסטודנט   

style="background-repeat: repeat-x;"